Visioner og målsætning for budget 2018 

Vestervang sogns Menighedsråd 

 

Med henvisning til Kirke for alle Version 2016 1,1 

Udarbejdet efter drøftelse på menighedsrådsmøde d. 16. marts 2017. 

 

1) Aktiviteter. 

Vestervang menighedsråd ønsker at opretholde og værne om det mangfoldige aktivitetsniveau. At favne bredt og yde fordomsfri service lokalt både i hverdagen og til højtider. At følge med tiden, så tilbud løbende evalueres i forhold relevans og indhold, med øje for at niveauet er passende også set i forhold til personalemæssige ressourcer. 

At fastholde søndagens højmesse kl. 10, som tilbud til alle i sognet og værne om gudstjenestens genkendelighed. At yde god og fordomsfri service for folkekirkemedlemmer i forbindelse med dåb, bryllup, konfirmation og begravelse.

At prioritere kirkens mange frivillige i alle de forskellige grene, så der afsættes ressourcer til opfølgning, opmuntring og rekruttering. I den forbindelse er visionen, at forberede og afsætte midler til fejring af Vestervang Kirkes 50 års jubilæum i 2020.

At fortsætte med babysalmesang som fast tilbud. At videreudvikle familiegudstjenester der appellerer til alle aldre i forbindelse med høst, BUSK og juniorkonfirmandafslutninger, og fortsat have tilbud om særgudstjenester udenfor højmessens plads. Med mulighed for kunstgudstjenester, H3K vandringsgudstjeneste, Mortensaftensgudstjeneste m. spisning, Kyndelmisse og pandekager, Fastelavn med tøndeslagning, 

At fortsætte og evt. udbygge samarbejdet med sognets institutioner tre børnehaver, vuggestuer, dagplejemødre, skole, Katrineparken, STU, hjemmeplejen og Vestervang Skole. Herunder juleindledninger, påskegudstjenester, kom og syng, skole-kirkesamarbejde og andre anledninger, hvor man kan samarbejde om aktiviteter. 

At fastholde kirkens børnekor, jubelkor og fortsat støtte det gode arbejde der tilbydes i Vestervang Klub til sognets ældre. 

At imødekomme ønsker om kirkelige handlinger fra alle folkekirkemedlemmer uanset tilknytning, for så vidt det kan passe ind i kirkens kalender i øvrigt. 

At samarbejde med andre sogne omkring bl.a. fælles mødeaftener og gennem koordinationsudvalget forsøge at kalenderstyre, så tilbuddene fordeles og datosammenfald undgås. Samtidig ønsker vi at bevare Vestervang kirkes lokale kendetegn i det mangfoldige daglige arbejde og i kraft af gode rytmiske koncerter, kunstudstillinger med fernisering, mødestedsaftener og kirkedagen i januar. Intentionen er fortsat at have et alsidigt og varieret program, der kan være relevant for flere aldersgruppe.

At styrke kirkens diakonale arbejde også udenfor kirkens lokaler. Herunder ”Sol og sommer” tilbud når dagcenteret er lukket. At arbejde for det diakonale tilbud til hele sognet uanset kulturel og religiøs baggrund. F.eks. som medarrangør og vært for tværkulturelle aftener. 

At fastholde niveauet for midler afsat til konfirmandforberedelse og tilbud til juniorkonfirmander, så kvaliteten af tilbuddene ikke forringes. Der er fortsat mange konfirmander: tre store hold og et lille specialhold fra Vestervang Skole og et lille hold fra Vestre Skole. 

Juniorkonfirmandtilbuddet er udfordret af skolereformens lange skoledag. Visionen er fortsat, at udbyde et godt tilbud, der matcher den nye situation. 

 

At sørge for gode rammer for ungdomspræstens virke: 

Jvf arbejdsbeskrivelse for Ungdomspræstens arbejde var der 4 punkter, som skulle være fokus for arbejdet som Ungdomspræst i Viborg. De 4 punkter er: Undervisning, Gudstjenester/ events, Sjælesorg samt netværk med landets øvrige ungdomspræster. 

Af disse aktiviteter foregår Sjælesorg og Gudstjenester/ events jævnligt i Vestervang kirke samt kirkens lokaler: 

- Sjælesorg: Individuelle samtaler med unge samt deres pårørende. 

- Sorggruppe fra april 2016 for de 8-16 årige. 

- Events/ Gudstjenester: Ca. 4 årlige særarrangementer med særligt fokus på de unge. Disse gudstjenester ligger som regel om aftenen. 

- Diverse møder: Der afholdes jævnligt møder i forbindelse med ungdomspræstearbejdet; Viborg Natkirke samt netværksmøder. 

 

2) Personale 

Vestervang menighedsråd ønsker: 

At arbejde for tryghed i ansættelse og forandring som vilkår. Så sognet fortsat er selvkørende omkring de mange gode aktiviteter og tilbud, hvad angår tilrettelæggelse, udførelse, forplejning, oprydning m.m. og den daglige drift, rengøring og opsyn med kirkens bygninger og udenoms arealer. 

At besinde sig på at aktivitetsniveau tilpasser sig personalemæssige ressourcer. 

At styrke samarbejdet mellem personale og frivillige. 

 

3) Bygninger 

Vestervang Menighedsråd ønsker: 

At prioritere en høj vedligeholdelsesstandard, da det er billigere i det lange løb og giver større arbejdsglæde og omhu. Da alle vore lokaliteter efter ombygningen dagligt er udsat for stor slitage, vil vi for at undgå nedslidning, løbende vurdere/revidere vores vedligeholdelsesplan. Det gælder også for udenoms arealer. 

At holde fokus på energiforbrug og fastholde opmærksomhed på besparelser og alternative løsninger hvad angår el, varme og vand. 

 

Viborg den 18 marts 2017

Michael Hansen