Vestervang Kirke

Rughavevej 6, Viborg

Det var FDF Samvirket i Viborg, som tog initiativet til at få rejst en ny kirke for beboerne i Viborgs nordre bydel, som var i stærk vækst. Til at arbejde med denne sag nedsatte FDF Samvirket et udvalg bestående af dets formand, major Knud Bodilsen, arkitekt Poul Erik Jensen og assurandør Carl Erik Christensen. Udvalget havde den 15. oktober 1959 et møde med domprovst Henning Høirup (senere biskop i Århus) og pastor Vestergård. Man enedes om at forelægge sagen for Domsognets menighedsråd, der på sit møde 18. maj 1960 gik varmt ind for sagen og godkendte udvalget, der blev suppleret med Høirup og Vestergård og Domsognets menighedsrådsformand Svend Jacobi.

Samtidig gik arkitekterne Poul Erik Jensen og Henning Klok i gang med at udarbejde en model af den påtænkte kirke. Skitserne blev forelagt Viborg Byråd med ønske om at få en byggegrund stillet til rådighed. Efter byrådsmødet  27. september 1960, modtog udvalget besked om, at byrådet var positivt indstillet til ansøgningen, men grunden i Vestervang blev først udpeget i 1963.
 
I 1961 blev der nedsat en kirkekomité, der i 1963 blev udvidet med endnu 8 medlemmer.

I de følgende år blev der holdt mange møder om kirkebyggeriet, og den 16. april 1967 var der grundstensnedlæggelse, hvorefter byggeriet gik i gang.

Den 14. januar 1968 blev den først gudstjeneste holdt i kirkesalen, der dog først blev indviet som kirke i 1969.

Vestervang kirke blev indviet 1. søndag i advent 1970 og er det første kirkebyggeri i Viborg siden reformationen. Kirken og sognet fik navn efter det boligområde, hvori kirken ligger. Kirken har ca. 260 faste siddepladser, men kan udvides med ca. 100 pladser. Kirkekomplekset omfatter desuden diverse kontorer, mødelokaler, køkken, konfirmandstuer mv. I kælderlokalerne er der lokaler for FDF Vestervang, børneklubber mv.

Kirkens udsmykning:
Kirkens alter, døbefont og prædikestol er udført i bornholmsk granit, ligesom kirkebænkene hviler på blokke af bornholmsk granit .
Dåbsfadet af sølv er tegnet af kirkens arkitekter.

Alterudsmykningen:
Over alteret hænger et tredimensionalt „altersmykke“ udført af sølvsmedene Helga og Bent Exner. Det er udført i rustent jern og 255 slebne bjergkrystaller. Motivet er korset. Uanset hvorfra man betragter det, ser man mange kors, store, mindre og helt små. De to alterstager er udført i samme materiale, og er skænket kirken af en anonym giver midt i 80’erne. Altersølvet er udført af Bent Exner. 


Det helt dominerende, når man træder ind i kirken, er den store glasmosaik i kirkens østgavl. Den er udført af kunstneren Mogens Jørgensen. Den har et areal på 40 kvm. Ruden er abstrakt, og med et utal af farvespil, der giver beskueren frit spil for den frie fantasi. Det er et „mesterværk“, som i sig selv gør kirken et besøg værd.

I kirkens „sideskib“ er ophængt et keramisk krucifiks/kors udført af keramikeren Gudrun Medom Bæch. Det er sammensat af 6 felter med motiver fra Jesu liv og opstandelse. Korset blev skænket til kirken af FDF Samvirket forud for indvelsen og er oprindelig et forstudie til altertavlen i Romlund kirke.

Kirkens orgel er udført af orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn. Det har 18 stemmer, to manualer og fodpedal.

I „kirkehaven“ står en granitskulptur udført af stenhuggeren Jørgen Glud, Rødkjærsbro. Den blev skænket af menigheden ved kirkens 25 års jubilæum i 1995. Skuplturen kan ikke beskrives, men skal opleves, og så må fantasien bestemme.

Prædikestolen, der kom til sidst i 80’erne er som tidligere omtalt også udført i bornholmsk granit og tegnet af kirkens arkitekter. Udsmykningen er udført af sølvsmed Bent Exner og består af lueforgyldte „skåle“ med små emaliebilleder forestillende: Faderen, sønnen og Helligånden. Selve prædikestolens tre flader er behugget med forskellige korsformer.
 
Da Vestervang Kirke nærmede sig sit 30 års jubilæum, viste det sig, at kirken havde været brugt så meget og så flittigt, at den var ved at være nedslidt. Møblement og gulvbelægning var slidt op, og tagene over kor og kontorfløj var utætte, så det dryppede på både præst og degn, og der måtte lægges et ekstra tag over koret, med tanke på en større restaurering. Dårlig isolering betød for store varmeudgifter.

I 1998-99 nedsattes et byggeudvalg, der begyndte at arbejde med planer for restaurering og nybyggeri. Der indhentedes godkendelse hos provsti og stift til at gå i gang med at udvikle planer, og der indledtes samarbejde med Sahls Tegnestue i Århus med arkitekt Hans Knudsen som ansvarshavende.

Først fik vestfløjen/kontorfløjen nyt tag, og senere nyindretning af kontorene m.m. så der foruden en gennemgående gang blev korrum/konfirmandstue, samt kontorer for kordegn, sognemedhjælper/organist og for præstene foruden personalerum, depoter og birum.

Mod øst blev der bygget en ny fløj med mødesal (150 per), der kunne deles i to rum, et mindre udvalgs møderum, stor køkken, garderobe og andre birum, samt et kontorrum for Viborgs ungdomspræst.

Mod nord – ind mod børnehaven – blev der en vandregang kaldet „gallerigang“ med mulighed for skiftende udstillinger af kunst.

Nu blev den tidligere kirkehave til en flisebelagt gårdhave med grønne rabatter omkring den tidligere støtte formet af Jørgen Glud. Her er mulighed for om sommeren at nyde pauser, samtaler og at afholde friluftsgudstjenester.

Mod syd er selve kirkefløjen, som blev grundigt restauereret, udviddet og isoleret. Det var et spændende projekt at følge med i, hvor hovedindgangen blev flyttet, så der blev en lige linje fra indgangen og helt op til alteret. Indgangen blev lidt mere pompøs, end den tidligere havde været. Mødesalen, der havde været den første midlertidige kirkesal, blev nu som en „hall“ mellem våbenhus og kirkesal, en mulighed for at mødes, føre samtaler og servere kirkekaffe m.m.

Vestgavlen, der havde været udelukkende glas - og dermed kuldebro - blev nu lukket med små vinduer op langs tagspærene og små firkantede vinduer ned midt i gavlen svarende til indgangspartiet og tilsvarende kirkens tårn.

Kirken blev forlænget, så der blev 42 nye bænkepladser. Taget over koret blev ført op i spids som fortsættelse af kirkerummet, og kirkens mosaikrude blev ført ud i østgavlen, hvor den nu virker som alterudsmykning, og kommer helt til sin ret.

I kirken og alle husets gangarealer er gulvene belagt med travertinfliser.  Mødesalens gulv er asketræsparket.

Efter ca. 10 års forberedelser afsluttedes renovering og nybyggelse med storstilet og festlig genindvielse af kirken ved biskop Karsten Nissen søndag den 9. november 2008.

For de, der har deres næsten daglige gang i Vestervang Kirke, er det en glæde og fornøjelse at være og bevæge sig i lokalerne, der så vellykket fungerer efter formålet

Arkitekt Hans Knudsen styrede opgaven så godt, at vi stadig kan glæde os derover, og vi ønsker, at der altid må være generationer, der vil fylde op, slide på huset og have gavn og glæde af ånden i Vestervang Kirke.

Kirken er åben for besøgende i kirkens åbningstid kl. 9.00-13.00 (for eventuel rundvisning, kontakt kirkekontoret tlf. 86 62 69 40)